Haja Advocaat

Advocaat

Bij Haja Advocaat kunt u terecht voor advies en bijstand in juridische procedures. De praktijk spitst zich hoofdzakelijk toe op de volgende rechtsgebieden:

 

Algemeen bestuursrecht:

 • algemeen bestuursrechtelijke kwesties, zoals o.a. besluit-begrip, belanghebbende-begrip, beleidsregels, richtlijnen;
 • algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals o.a. het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, etc.;
 • rechtsbescherming, dus advies en bijstand bij inspraakprocedures, het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften, het instellen van beroep bij de rechtbank en het hoger beroep bij de o.a. de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State, het indienen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank ;
 • bestuursrechtelijke handhaving, zoals o.a. bestuursdwang, dwangsom en de bestuurlijke boete.

 

Omgevingsrecht:

 • Wet ruimtelijke ordening (Wro);
 • Woningwet;
 • Crisis- en herstelwet;
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 • Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit;
 • vergunningen, zoals o.a. bouw-, milieu-, aanleg- en gebruiksvergunningen en per 1 oktober 2010 de omgevingsvergunning;
 • ruimtelijke besluiten, zoals o.a. projectbesluiten en ontheffingen;
 • ruimtelijke plannen, zoals o.a. gebiedsvisies, structuurvisies, bestemmingsplannen, wijzigings- en uitwerkingsplannen;
 • grondexploitatie;
 • schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige besluiten van de overheid, zoals o.a. planschade.

 

Naast bovenstaande rechtsgebieden kunt u bij Haja Advocaat tevens terecht voor advies en bijstand op het gebied van

 

Personen- en familierecht:

 • echtscheidingen;
 • zorgregelingen;
 • ouderschapsplan,
 • alimentatieberekeningen.
Nieuws

Definitieve uitspraak Afdeling over het vertrouwensbeginsel bij gedane toezeggingen door wethouder en ambtenaren
Definitieve uitspraak Afdeling over het vertrouwensbeginsel bij gedane toezeggingen door wethouder en ambtenaren De Afdeling… Lees verder »

Vecht voor je Hinderwet-recht!
Het schrijven over je eigen overwinningen behoort niet tot mijn sterkste punten. Ik ga ervan… Lees verder »

Plannen om te (ver)bouwen?
Gaat u (ver)bouwen, dan krijgt u te maken met regels die onder andere te maken… Lees verder »

Onderzoeksplicht bij het kopen van een woning
Als je een huis koopt kijk je vaak naar de bouwtechnische staat ervan: zitten er… Lees verder »

Rood voor Rood regeling
Heeft u een oude agrarische schuur of een vervallen bedrijfsgebouw? Dan kan het financieel interessant… Lees verder »

Welstandsadvies: een kwestie van smaak?
De bouwers onder ons kennen het welstandsadvies waarschijnlijk wel: het advies van de gemeentelijke welstandscommissie,… Lees verder »