Haja Advocaat

Klachtenregeling

Hoewel de advocaat zich zodanig dient te gedragen dat het vertrouwen in zijn beroepsuitoefening niet wordt geschaad, kan nooit helemaal worden uitgesloten dat er in de loop van de zakelijke relatie die de cliënt met hem aangaat ontevredenheid ontstaat over de advisering, over de declaratie, enz.. In die gevallen heeft de cliënt van Haja Advocaat een aantal mogelijkheden:

  • de interne klachten- en geschillenregeling van Haja Advocaat;
  • de klachten- en geschillenregeling bij de Geschillencommissie advocatuur;
  • de tuchtrechtspraak via de Deken van de Orde van Advocaten;
  • de begrotingsprocedure bij onvrede over de declaratie;
  • en tot slot de weg naar de rechter.

 

1. In het geval van onvrede over de rekening, het advies, het gevolg van het advies of ander ongenoegen over de behandeling van een zaak, kunt u uw klacht kenbaar maken aan en bespreken met de behandelend advocaat om te trachten om in overleg tot een bevredigende oplossing te komen.

2. Leidt deze interne klachtenregeling niet tot een voor de cliënt bevredigende uitkomst, dan kan de cliënt de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Commissie is samengesteld uit een rechter, een vertegenwoordiger van de Consumentenbond of het bedrijfsleven en een door de Orde voorgedragen advocaat. U kunt ook hier het reglement van de geschillencommissie bekijken:https://loket.degeschillencommissie.nl/Web/Site/default.aspx?m=commissie&guid=6857859D-8608-4C5F-A96E-2D8609DC12D4&cguid=3F1C437B-7817-46AF-856E-753977397356

3. De hierboven genoemde regeling ziet op de relatie tussen cliënt en advocaat en heeft voor beiden een vrijwillig karakter in die zin dat men er zelf voor kan kiezen om wel of niet van de regeling of de gang naar de Commissie gebruik te maken. Daarnaast voorziet de Advocatenwet in tuchtrechtspraak. Het tuchtrecht is niet alleen gericht op bescherming van de rechtzoekende, maar ook op het zgn. ‘confraternele’ verkeer, d.w.z. hoe advocaten met elkaar omgaan in zaken of procedures. Omdat – anders dan de boven weergegeven regeling – het tuchtrecht niet vrijwillig wordt aanvaard, kunnen advocaten zich niet aan de werking ervan onttrekken. Klachten die de verhouding (ook de financiële) betreffen tussen cliënt en advocaat en tussen advocaten onderling kunnen worden voorgelegd aan de deken van de Orde van Advocaten – in het geval van Haja Advocaat – in het arrondissement Zutphen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Ook de deken zal in eerste instantie streven naar een minnelijke schikking, maar als dat er niet in zit of als de deken dat om een andere reden nodig vindt, zal hij de klacht voorleggen aan de Raad van Discipline met daarbij zijn eigen mening als advies. De zaken in de Raden van Discipline – er is er één in ieder Hofressort – worden behandeld door 4 advocaten, onder voorzitterschap van een rechter. Ook deze procedure kent een schriftelijke en een (openbare) mondelinge fase. Tegen beslissingen van de Raad van Discipline staat eventueel nog beroep open bij het Hof van Discipline, dat is samengesteld uit 2 advocaten en 3 rechters.

4. Als u een klacht heeft over de hoogte van de declaratie, dan geldt – behalve als toepassing van de klachten- en geschillenregeling is afgesproken – een speciale begrotingsprocedure. De Raad van Toezicht toetst dan of de rekening redelijk is en in verhouding staat tot de gemaakte afspraken en het verrichte werk. De begrotingsprocedure is alleen van toepassing in civiele zaken en niet in andere zaken.

5. Als u andere redenen heeft om de declaratie te betwisten (bijv. omdat u vindt dat de advocaat slecht werk heeft geleverd), dan moet, als dat is afgesproken, de Geschillencommissie beslissen of anders de burgerlijke rechter.

Nieuws

Definitieve uitspraak Afdeling over het vertrouwensbeginsel bij gedane toezeggingen door wethouder en ambtenaren
Definitieve uitspraak Afdeling over het vertrouwensbeginsel bij gedane toezeggingen door wethouder en ambtenaren De Afdeling… Lees verder »

Vecht voor je Hinderwet-recht!
Het schrijven over je eigen overwinningen behoort niet tot mijn sterkste punten. Ik ga ervan… Lees verder »

Plannen om te (ver)bouwen?
Gaat u (ver)bouwen, dan krijgt u te maken met regels die onder andere te maken… Lees verder »

Onderzoeksplicht bij het kopen van een woning
Als je een huis koopt kijk je vaak naar de bouwtechnische staat ervan: zitten er… Lees verder »

Rood voor Rood regeling
Heeft u een oude agrarische schuur of een vervallen bedrijfsgebouw? Dan kan het financieel interessant… Lees verder »

Welstandsadvies: een kwestie van smaak?
De bouwers onder ons kennen het welstandsadvies waarschijnlijk wel: het advies van de gemeentelijke welstandscommissie,… Lees verder »