Haja Advocaat

Plannen om te (ver)bouwen? - Haja Advocaat

Gaat u (ver)bouwen, dan krijgt u te maken met regels die onder andere te maken hebben met veiligheid, gezondheid, de omgeving en de buren. Bijvoorbeeld met bestemmingsplannen, welstandseisen, bouwverordeningen en bouwtechnische eisen. Alle gebouwen moeten aan de regels voldoen, ook als er geen vergunning nodig is. U bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze regels. Hieronder worden de regels kort toegelicht. Bestemmingsplan In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen die mogen hebben. Als de gemeente voor een bepaald gebied geen ruimtelijke ontwikkelingen verwacht, kan voor dat gebied een beheersverordening worden vastgesteld. Het bestemmingsplan en de beheersverordening zijn bij de gemeente in te zien. Over het algemeen moet het bouwplan passen in het bestemmingsplan van de gemeente. De gemeente toetst dit bij de beoordeling van de vergunningaanvraag. Als er vergunningvrij gebouwd mag worden, hoeft het bouwplan in de meeste gevallen niet in het bestemmingsplan te passen. Behalve als het gebouw een andere bestemming krijgt. Bijvoorbeeld als er een kapperszaak komt in de aanbouw van de woning. Als het bouwplan niet in het bestemmingsplan past, is het mogelijk om een ‘omgevingsvergunning voor het gebruiken van de grond in strijd met het bestemmingsplan’ aan te vragen. In dat geval kijkt de gemeente of het bouwplan toch gerealiseerd kan worden op de gekozen locatie. Bij kleine afwijkingen van het bestemmingsplan doorloopt de gemeente de reguliere procedure en bij grote afwijkingen de uitgebreide procedure. Welstandseisen In de welstandsnota heeft de gemeenteraad de voorwaarden vastgelegd waaraan een bouwplan moet voldoen zodat het op te richten bouwwerk architectonisch of qua uiterlijk past in de omgeving. De gemeente legt zo concreet mogelijk vast welke welstandseisen voor welke gebieden en welke gebouwen gelden. Als er voor de bouw of verbouwing een “omgevingsvergunning voor bouwen” nodig is, toetst de gemeente het bouwplan aan de welstandseisen. Als de vergunning niet nodig is, hoeft u niet te voldoen aan de criteria uit de welstandsnota. Dit betekent wel dat het bouwplan qua uiterlijk niet sterk mag afwijken van redelijke eisen van welstand. Bouwverordening Bouwplannen moeten ook voldoen aan de bouwverordening van de gemeente. In de bouwverordening zijn de bouwtechnische vereisten genoemd, waaraan een bouwplan moet voldoen, zoals bijvoorbeeld de afstand tussen gebouwen, de aansluiting op nutsvoorzieningen, het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond, etc.. In de Bouwverordening staan ook de sloopvoorschriften alsook de voorschriften met betrekking tot de veiligheid genoemd. Bouwtechnische eisen Een gebouw mag geen gevaar opleveren voor de bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in de voorschriften van het Bouwbesluit de eisen voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Alle bouwwerken moeten hieraan voldoen. De opdrachtgever van het gebouw is ervoor verantwoordelijk dat de bouwwerkzaamheden goed en veilig worden uitgevoerd. Vergunningen Wilt u gaan bouwen of verbouwen dan moet u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. Naast een omgevingsvergunning voor bouwen is het mogelijk dat u ook nog vergunningen voor andere activiteiten moet aanvragen binnen de omgevingsvergunning. Met behulp van de Vergunningcheck van het OmgevingsOnline kunt u vaststellen voor welke activiteiten u de vergunning moet aanvragen. Buren, hinder en lawaai (burenrecht) Buren hebben rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Uitgangspunt daarbij is dat buren elkaar geen hinder mogen toebrengen, bijvoorbeeld door zonlicht weg te nemen, trillingen te veroorzaken of stank te verspreiden. Daarom is het verstandig om de (ver)bouwplannen met de buren te bespreken. De rechten en plichten van buren vallen onder het burenrecht dat is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (boek 5 titel 4 Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven). Overleg met buren over (ver)bouwplannen. Al met al moet u bij een (ver)bouw aan veel regels voldoen. Om problemen te voorkomen, is het raadzaam vooraf goed juridisch advies in te winnen.

Nieuws

Definitieve uitspraak Afdeling over het vertrouwensbeginsel bij gedane toezeggingen door wethouder en ambtenaren
Definitieve uitspraak Afdeling over het vertrouwensbeginsel bij gedane toezeggingen door wethouder en ambtenaren De Afdeling… Lees verder »

Vecht voor je Hinderwet-recht!
Het schrijven over je eigen overwinningen behoort niet tot mijn sterkste punten. Ik ga ervan… Lees verder »

Plannen om te (ver)bouwen?
Gaat u (ver)bouwen, dan krijgt u te maken met regels die onder andere te maken… Lees verder »

Onderzoeksplicht bij het kopen van een woning
Als je een huis koopt kijk je vaak naar de bouwtechnische staat ervan: zitten er… Lees verder »

Rood voor Rood regeling
Heeft u een oude agrarische schuur of een vervallen bedrijfsgebouw? Dan kan het financieel interessant… Lees verder »

Welstandsadvies: een kwestie van smaak?
De bouwers onder ons kennen het welstandsadvies waarschijnlijk wel: het advies van de gemeentelijke welstandscommissie,… Lees verder »