Haja Advocaat

Welstandsadvies: een kwestie van smaak? - Haja Advocaat

De bouwers onder ons kennen het welstandsadvies waarschijnlijk wel: het advies van de gemeentelijke welstandscommissie, dat bepaalt of het bouwplan aan “redelijke eisen van welstand” voldoet. Als het advies positief is, krijgt u de omgevingsvergunning en kunt u gaan bouwen. Maar als het advies negatief is, kunt u de vergunning wel vergeten. “Hoe kan dat nou?” denken de mensen vaak. Mijn bouwplan past binnen het bestemmingsplan. De brandweer is ermee akkoord en ik voldoe ook aan het Bouwbesluit. Toch is de vergunning geweigerd. Is deze weigering wel terecht? Wat kunt u tegen deze weigering doen? Het welstandsadvies is een subjectief gegeven, waarvan u soms af kunt wijken. Een welstandsadvies staat niet vast, zoals een bestemmingsplan. Waar een bestemmingsplan zaken regelt als de functie, de situering en de maximale afmetingen van gebouwen, geeft een welstandsnota richtlijnen over hoe nieuwe gebouwen eruit moeten zien om goed in de omgeving te passen. Bestemmingsplannen regelen dus onder meer de functie, massa, hoofdvorm en het ruimtebeslag van bouwwerken, voor zover dat nodig is voor een goede ruimtelijke ordening. De architectonische uitwerking van bouwwerken valt buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan en wordt exclusief door de welstandsnota geregeld. De wet bepaalt dat wat door het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, niet door de welstandscriteria beperkt mag worden. Uit het algemene karakter van het welstandsvereiste vloeit voort dat bij de welstandstoets de voor de grond geldende bebouwingsmogelijkheden als uitgangspunt dienen te worden gehanteerd. Soms maakt een welstandsadvies de verwezenlijking van de in het bestemmingsplan opgenomen bouwmogelijkheden onmogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij het bestemmingsplan een dakkapel toelaat, maar het welstandsadvies de vorm en de situering van de dakkapel afwijst. In dergelijke gevallen kan er sprake zijn van beperkende werking van het welstandsadvies. Het welstandsadvies dient dan op grond van de Woningwet buiten toepassing te blijven. Ook als er geen sprake is van beperkende werking van het welstandsadvies, kan het college van burgemeester en wethouders van het advies afwijken. Het college is niet verplicht om een welstandsadvies te volgen. Het college kan op grond van economische en maatschappelijke redenen besluiten om het advies naast zich te leggen. Denk bijvoorbeeld aan een bouwplan waarbij een nieuw kantoorpand wordt gebouwd, dat nieuwe werkgelegenheid met zich mee kan brengen. Indien de welstandscommissie van mening is dat het kantoorpand qua vormgeving niet aan de redelijke eisen van welstand voldoet, kan het college toch besluiten om dit advies naast zich neer te leggen. Het college moet het besluit wel extra goed motiveren. Mocht u dus geconfronteerd worden met een negatief welstandsadvies, dan is het raadzaam om er juridisch naar te laten kijken. Ook het inwinnen van een second opinion kan nooit kwaad. Twijfelt u of hebt u vragen over uw welstandsadvies, neem dan gerust contact met mij op.

Nieuws

Definitieve uitspraak Afdeling over het vertrouwensbeginsel bij gedane toezeggingen door wethouder en ambtenaren
Definitieve uitspraak Afdeling over het vertrouwensbeginsel bij gedane toezeggingen door wethouder en ambtenaren De Afdeling… Lees verder »

Vecht voor je Hinderwet-recht!
Het schrijven over je eigen overwinningen behoort niet tot mijn sterkste punten. Ik ga ervan… Lees verder »

Plannen om te (ver)bouwen?
Gaat u (ver)bouwen, dan krijgt u te maken met regels die onder andere te maken… Lees verder »

Onderzoeksplicht bij het kopen van een woning
Als je een huis koopt kijk je vaak naar de bouwtechnische staat ervan: zitten er… Lees verder »

Rood voor Rood regeling
Heeft u een oude agrarische schuur of een vervallen bedrijfsgebouw? Dan kan het financieel interessant… Lees verder »

Welstandsadvies: een kwestie van smaak?
De bouwers onder ons kennen het welstandsadvies waarschijnlijk wel: het advies van de gemeentelijke welstandscommissie,… Lees verder »